News - Belangrijkste wijzigingen sociaal akkoord

Belangrijkste wijzigingen sociaal akkoord

Op 11 april hebben het kabinet, werkgevers en werknemers een sociaal akkoord (waarin afspraken zijn gemaakt over de arbeidsmarkt en sociale zekerheid) gesloten waarmee zij hopen het economisch herstel te stimuleren. Wij zetten een aantal van de belangrijkste afspraken uit dit akkoord voor u op een rij.

De positie van mensen met tijdelijke contracten wordt versterkt

  • Werknemers kunnen straks maximaal 3 tijdelijke contracten krijgen in maximaal 2 jaar. In tijdelijke contracten van 6 maanden of korter kunnen werkgevers geen proeftijd meer afspreken.
  • De constructies waarbij arbeiders in Nederland werken, maar onder de arbeidswet van een ander land vallen (en daardoor bijvoorbeeld het Poolse minimumloon ontvangen), moeten verdwijnen.

Opbouwpercentage pensioen verlaagd

  • Vanaf 1 januari 2014 wordt het maximale opbouwpercentage (het percentage waarmee u pensioen opbouwt voordat het uitgekeerd wordt) voor het pensioen verlaagd van 2,25% naar 2,15%. Per 1 januari 2015 wordt dit nog verder verlaagd naar maximaal 1,75%. Daarnaast kan er vanaf 2015 bij een inkomensniveau vanaf € 100.000,- niet langer fiscaalvriendelijk gespaard worden voor het pensioen.

Compensatie voor verhoging AOW-leeftijd

  • De overbruggingsregeling AOW (die gaat gelden voor personen die op 1 januari 2013 al deelnemen aan een VUT- en pre-pensioenregeling of een vergelijkbare regeling en zich niet financieel hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging) wordt verruimd. Dit gebeurt voor partners met een gezamenlijk inkomen tot 300% van het wettelijk minimumloon. Voor alleenstaanden is dit percentage op 200 gesteld. De regeling heeft een terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.

Versobering WW afgezwakt

  • De maximale duur van de WW-uitkering blijft 3 jaar. De eerste 2 jaar wordt deze uitkering gefinancierd door de overheid. Over de financiering van een eventueel derde jaar kunnen werknemers en werkgevers afspraken maken in de cao. Tot 1 januari 2016 verandert er niets.

WGA: nog veel onduidelijkheden

  • De financiering van de WGA geschiedt door werkgevers via een kostendekkende premie (kosten voor uitkeringen, uitvoering en re-integratie en preventie moeten allemaal vanuit die premie gedekt worden). Dat kan leiden tot een hogere WGA-premie.
  • Het verhalen van WGA-premie op de werknemer vindt voortaan plaats via het bruto loon of wordt helemaal afgeschaft.
  • Werkgevers en werknemers zullen maatregelen nemen die ervoor zorgen dat minder mensen een beroep hoeven doen op een WIA-uitkering. 

Geen quotum, wel inspanningsverplichting voor werkplekken arbeidgehandicapten

  • Het quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten gaat voorlopig niet door. Werkgevers moeten er zelf voor zorgen dat zij 100.000 arbeidsgehandicapten aan het werk helpen. Als dit minimum niet wordt gehaald, kan het zijn dat het quotum alsnog wordt ingevoerd.

Ontslagvergoedingen

  • Wanneer een werknemer langer dan twee jaar in dienst is, heeft hij bij ontslag recht op een ontslagvergoeding van maximaal € 75.000 of een jaarsalaris, als dat hoger is. De opbouw van deze vergoeding is 1/3 van het maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren en na het 10e dienstjaar een ½ maandsalaris per dienstjaar.
Een geheel overzicht van de maatregelen kunt u hier vinden. Deze maatregelen staan overigens nog niet vast: de sociale partners hebben tot 1 juni 2013 de kans om een alternatief voor of aanvulling op bovenstaande maatregelen uit te werken.
Datum van publicatie: 12 April 2013