News - De Sanctiewet: schurkenstaten en terroristische organisaties

De Sanctiewet: schurkenstaten en terroristische organisaties

Politieke onrust in Oekraïne, de vermeende aanwezigheid van kernwapens in Irak en de aanslagen van 11 september op het WTC. Verontrustende gebeurtenissen die de wereld op zijn kop zetten. Vaak gaan deze gebeurtenissen gepaard met politieke sancties, strafmaatregelen. Zo werden halverwege dit jaar sanctiemaatregelen genomen tegen Rusland, na het ongeval met de MH17. Maar wat zijn sanctiemaatregelen eigenlijk? En wat betekenen deze maatregelen voor u en voor de dienstverlening van Schouten Zekerheid aan u?

Sanctiemaatregelen

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de overheid kunnen sanctiemaatregelen treffen tegen personen, entiteiten en landen. Doel van deze sancties is het veranderen van ongewenst gedrag en het beperken van de mogelijkheid tot uitvoeren van ongewenst gedrag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beperkingen in Iran op kennis en technologie in de nucleaire sector. Aanvullend hebben de sancties als doel het voorkomen van financiering van terroristische organisaties. Sancties kunnen bestaan uit een wapenembargo of een embargo op import en export van bepaalde goederen, maar ook financiële sancties behoren tot de mogelijkheden. Op de site van de Europese Unie staat een overzicht van personen, landen en organisaties waartegen sanctiemaatregelen zijn genomen.

De sanctiewet 1977

De Sanctiewet 1977 vormt in Nederland de juridische basis voor het uitvoeren van sanctiemaatregelen. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 is de wet actueler dan ooit. De Nederlandse toezichthouders hebben onlangs dan ook aangegeven strenger te gaan controleren op de naleving van de sanctiewet door verzekeraars en bemiddelaars, omdat zij een belangrijke rol spelen bij financiële sancties. Een financiële sanctie kan bestaan uit een gebod tot het bevriezen van tegoeden of een verbod of restrictie op het verlenen van financiële diensten.

Ontwikkelingen omtrent de Sanctiewet

Zoals gezegd, verscherpen de toezichthouders het toezicht op naleving van de Sanctiewet door financiële instellingen. Om aan alle eisen te kunnen voldoen en financiële instellingen in staat te stellen om de nodige controles uit te voeren zijn onder andere De Nederlandse Bank (DNB), het Verbond van Verzekeraars (VvV) en de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) druk in overleg. Dat betekent niet dat DNB ondertussen het toezicht “on hold” heeft gezet. Te verwachten is dan ook dat het toezicht de komende tijd nog meer zal verscherpen.

Verzekeraars anticiperen hier alvast op door een nieuwe bepaling toe te voegen aan hun polisvoorwaarden. De bepaling, zoals voorgesteld door het VvV, luidt als volgt:

“Bepaling inzake uitsluitingen in verband met sancties en/of handelsbeperkingen. De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren.”

Wat betekent dat?

Indien financiële maatregelen zijn opgelegd betekent dat niet alleen dat Schouten Zekerheid geen zaken mag doen, maar ook geen zaken mogelijk mag maken met gesanctioneerde partijen. Schouten Zekerheid mag in dat geval geen verzekering sluiten en, indien dat wel gebeurd is, geen uitkering(en) doen. Daarnaast moeten wij een melding maken bij de toezichthouders. Dat geldt niet alleen indien de verzekeringnemer een gesanctioneerde partij is. Ook begunstigde(n) van uitkering(en), de ontvanger van door u vervoerde goederen, één van de partijen waarmee u samenwerkt en andere belanghebbenden mogen niet voorkomen op de sanctielijsten.

Indien één van de belanghebbenden een onderneming of instelling is, zal ook een UBO-check moeten worden uitgevoerd. Een UBO is een “Ultimate Beneficial Owner” of de uiteindelijk belanghebbende. Indien de UBO een juridische entiteit is, moet duidelijk zijn welke natuurlijke persoon hier (uiteindelijk) achter zit. Financiële instellingen moeten maatregelen nemen om zich ervan te verzekeren dat de opgegeven identiteit overeenstemt met de wettelijke identiteit.

Ook voor u geldt een verbod om zaken te doen met de gesanctioneerde persoon, instelling of het gesanctioneerde land. Wij raden u daarom aan om de sanctielijsten regelmatig te controleren en na te gaan of u niet in overtreding bent. Bij uw onderzoek is het zeer belangrijk dat u ook de UBO achterhaald. Indien het niet duidelijk is wie de uiteindelijk belanghebbende is, dient u geen zaken te doen met deze partij. Doet u dit wel, dan geldt dat als een overtreding van de Sanctiewet. Het overtreden van de Sanctiewet kan leiden tot forse boetes en dwangsommen. Daarnaast mogen wij in dat geval - zoals hierboven vermeld – niet overgaan tot het doen van een uitkering en zullen wij in uiterste gevallen de verzekeringsovereenkomst(en) moeten beëindigen.

Mocht u twijfelen over een bepaalde partij, doet u dan – om bovenstaande te voorkomen – goed onderzoek naar een eventuele vermelding op de sanctielijst en meldt dit bij ons.

Indien sprake is van een (voorgenomen/vermoedelijke) transactie in strijd met de sancties, kunt u dit ook melden aan het ministerie van Financiën. Zij kunnen dan aanvullend onderzoek verrichten.

Datum van publicatie: 12 oktober 2014