News - De top 10 hoofdoorzaken van zakelijke schades

De top 10 hoofdoorzaken van zakelijke schades

Uit een nieuw rapport van zakelijk verzekeraar Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) blijkt dat de schadebedragen binnen de industriële verzekeringsbranche in sommige sectoren toenemen. In het rapport, getiteld Global Claims Review 2014, identificeert AGCS de meest voorkomende schadeoorzaken en opkomende trends van 11.000 grote (een schade van € 100.000 of meer) bedrijfsmatige schadegevallen die zich tussen 2009 en 2013 voordeden in 148 betrokken landen.

Uit analyses blijkt dat 70% van de claims ontstaat door 10 schadeoorzaken, waarvan als voornaamste oorzaak het aan de grond lopen van schepen gevolgd door brand en vliegtuigongevallen.

Top schadeoorzaken naar totale waarde (2009-2013, verzekerde schade meer dan € 100.000,-)

  1. Aan de grond lopen (van schepen)
  2. Brand 
  3. Vliegtuigongevallen 
  4. Aardbevingen 
  5. Storm 
  6. Letselschade (inclusief verkeersdoden) 
  7. Overstromingen 
  8. Beroepsaansprakelijkheid 
  9. Gebrekkig product 
  10. Machinebreuk 

Natuur

De 20 grootste industrieoverschrijdende schades in 2013, door de verzekeringsmarkt gerapporteerd en met uitzondering van door de natuur veroorzaakte schades, zijn samen goed voor ongeveer 1 miljard. Incidenten in de olie- en gasindustrie voeren deze lijst met grootste schades aan met 40% van het totaal, waar brand en/of explosie een aandeel heeft van 8 van de top 20 schades óf met ongeveer $ 4 miljard bijna de helft van de totale schadesom.

Brand

Voor 2014 vloeit tot nu toe 80% van de grote schades voort uit luchtvaartongevallen of uit brand. De laatste voornamelijk veroorzaakt in de energiesector met als grootste schade een brand in een raffinaderij in Siberië gerapporteerd voor ongeveer $ 800 miljoen.

Zware verliezen

De 2009-2013 analyses van Allianz bevestigen de zware verliezen in de olie- en gassector, waar sprake is van de hoogste gemiddelde schadelast (€ 20,8 miljoen). Dit is meer dan tien keer de gemiddelde algemene schadelast (€ 1,9 miljoen).

Het toenemend belang van bedrijfsonderbreking als gevolg van schade onder een brandverzekering, gevoed door globalisering van de productieketen, laat zien dat de gemiddelde schadelast van bedrijfsonderbrekingen (€ 997.602,-) 32% hoger ligt dan de gemiddelde directe fysieke (brand)schade (€ 775.198,-).

Nieuwe risico’s

Technologie, economische groei, klimaatverandering, sociale verschuivingen en de snelle ontwikkeling van de juridische en toezichthoudende status quo hebben, volgens AGCS, allen invloed op risico’s en maken schadebehandeling meer en meer uitdagend. “Niet in de laatste plaats door de verschuiving van concrete risico’s zoals brandschade naar mindere concrete risico’s zoals reputatieschade onderbreking van de bedrijfsketens/-onderbreking”, aldus de verzekeraar.

“Op het gebied van brand en aansprakelijkheid zullen naast de toenemende complexiteit en onderlinge verbondenheid van risico’s -met name bedrijfsonderbreking en verhoogde dreiging van cyberrisico’s- toenemende blootstelling aan natuurrampen en klimaatverandering de voornaamste trends zijn die in de gaten dienen te worden gehouden”, zo legt AGCS uit.

Luchtvaart

Ondanks een aantal uitzonderlijke schades over 2014 hebben verbeteringen in de luchtvaart veiligheid in het algemeen geleid tot minder catastrofale schadegebeurtenissen, meldt het rapport. De kosten van luchtvaartschades stijgen echter significant. Voornamelijk door het wijdverspreide gebruik van nieuwe materialen, toenemende complexiteit van luchtvaartuigen, strenger wordende regelgeving en de alsmaar toenemende claimcultuur op het gebied van aansprakelijkheid.

Alhoewel conform de geanalyseerde data vliegtuigcrashes de voornaamste oorzaak en waarde vertegenwoordigen van het totaal aantal claims (23%/37%) hebben ook aan-de-grond ongevallen een fors aandeel in het aantal en de waarde van de claims (18%/15%).

Ook ongevallen met vogels zijn opmerkelijk vaak een oorzaak van de geanalyseerde claims, met een gemiddelde van zo’n $ 16,7 miljoen (2009-2013) met in totaal 34 incidenten (27 maatschappijen). In de VS wordt de jaarlijkse schade geschat op $ 400 miljoen. Vogels zijn niet de enige dieren die problemen veroorzaken. Daarnaast zijn zebra’s en koeien regelmatig betrokken bij vliegtuigschades in Afrika, Azië en Latijs-Amerika.

Energie (olie & gas)

De hogere waarde van bedrijfsmiddelen in combinatie met complexe en meer onderlinge verbonden risico’s dragen er aan bij dat kosten van energieschades toenemen. Tevens zorgen groeiende kosten voor bedrijfsonderbreking en opkomende risico’s zoals cyber en nieuwe technologieën voor een meer uitdagende omgeving.

Uit het onderzoek blijkt dat brand dé nummer één oorzaak is binnen energie schades, zowel op het gebied van aantallen als totale waarde (45%/65%) gevolgd door blow-outs (15%/19%). Machinebreuk, explosie, natuurlijke risico’s (storm) en bijkomende bedrijfsonderbrekingen zijn de voornaamste overige oorzaken vastgesteld op basis van de AGCS data.

Bestuurders- en beroepaansprakelijkheid

Claims op het gebied van financiële instellingen en ‘bestuurders & commissarissen’ lopen aan tegen twee enorme uitdagingen: (i) een veel verdergaande wet- en regelgeving en (ii) de verspreiding van collectieve acties, voortgedreven door een toenemende claimcultuur en een groeiend juridisch bewustzijn bij advocaten en overige partijen die belang hebben bij dergelijke processen.

Wereldwijd wordt in veel landen een toename waargenomen in het aantal claims beroepsaansprakelijkheid. Binnen deze sector is dit de voornaamste schadeoorzaak (75% qua aantal/72% qua waarde).

Er is tevens sprake van een opmerkelijke trend ten opzichte collectieve acties op nieuwe gebieden door nieuwe juridische ontwikkelingen overgewaaid vanuit de VS. In de Europese markt waren collectieve acties ooit een onbekend fenomeen, maar tegenwoordig ziet AGCS dat meer en meer landen dergelijke ontwikkelingen overnemen. Op het gebied van ‘class action claims’ wordt vastgesteld dat dit spel vaker én harder wordt gespeeld.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheidsclaims worden steeds internationaler, complexer en brengen hogere kosten met zich mee. Dit is voornamelijk het gevolg van een toenemend bewustzijn dat men recht heeft op compensatie en de Amerikaanse stijl van procederen die zich wereldwijd verspreid.

Ondanks beperkt in aantallen vertegenwoordigen claims door letselschade of overlijden meer dan 40% van de totale kosten van de aansprakelijkheidsclaims uit het onderzoek. Claims door gebrekkige producten zijn juist in aantallen weer sterk vertegenwoordigd terwijl recall in de automotivesector ook steeds vaker voorkomt.

Marine

De hogere inflatie van schades, het groeiend probleem van onachtzaamheid van bemanning en de hoge kosten van de berging van wrakken dragen allen bij aan de zorgwekkende toename van de kosten van marineschades. De frequentie van schades (met name cargoschades) schijnt echter wel af te nemen.

De schade met de Costa Concordia in 2012 zorgt er voor dat het aan de grond raken van schepen aan de top staat van de lijst met onderzochte schades. De frequentie is echter relatief laag (8% in de onderzochte schadegevallen). Onachtzaamheid van bemanning is vaak de voornaamste oorzaak in de top van de lijst met marineschades. Bij claims van meer dan € 1 miljoen is de kans hierop meer dan 60%.

Property en Engineering

Met de algemene trend van hogere waarden en zwaardere risico’s die bovendien meer onderlinge verbondenheid vertonen en vaker worden blootgesteld aan natuurlijke dreigingen, nemen de kosten van grote commerciële property en engineering claims aanzienlijk toe. De kosten van schades voortvloeiende uit natuurrampen lijken te stijgen wanneer economische activiteiten en de waarde van bedrijfsmiddelen in risicovolle gebieden toenemen.

Property en engineeringschades volgen de trend in de olie en gassector, waar grote schades in verband met bedrijfsonderbreking al enige tijd een rol spelen. Er is op dit moment een groeiende kans op schades, vergelijkbaar in orde van grootte, in bepaalde maakindustrieën, zoals die van de semiconductors en in de automotive.

Uit de data blijkt dat brand de voornaamste oorzaak is van propertyschades, zowel in aantallen als in waarde (26%/28%). Machinebreuk is op het gebied van aantallen claims sterk vertegenwoordigd. Aardbevingen zijn de voornaamste oorzaken van engineeringschades qua totale kosten (65%) terwijl menselijk falen/operationele fouten qua aantallen weer de voornaamste oorzaak is/zijn (30%).

Methodologie

Opmerkingen over methodologie: AGCS heeft over de periode 2009-2013 11.427 claims uit 148 landen geanalyseerd met een gezamenlijke waarde van meer dan € 21,5 miljard. Het betreft schadegevallen uit alle traditionele verzekeringstakken met een waarde van € 100.000,- of meer (exclusief Allianz Risk Transfer). Alle cijfers van de geanalyseerde claims zijn gebaseerd op een 100% tekening (al dan niet in co-assurantie) exclusief eigen risico’s (het betreft het volle uitgekeerde schadebedrag). Ondanks dat de geanalyseerde data niet representatief zijn voor de industrie als geheel geven zij toch een sterk beeld van grote risico’s binnen de industriële verzekeringsindustrie, aldus AGCS.

Het hele rapport is hier in te zien.

Bron: AMWeb

Datum van publicatie: 9 oktober 2014