News - Kamerbrief over bewegingen WGA en ZW-markt

Kamerbrief over bewegingen WGA en ZW-markt

Minister Asscher (SZW) heeft de Tweede Kamer middels een brief geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van verzekering van de werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW).

"Met deze brief wil ik uw Kamer informeren over de ontwikkelingen op het gebied van verzekering van de werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Aan de hand van de Januarinota 2015 van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) geef ik een beeld van de bewegingen in de WGA- en ZW-markt. Daarnaast licht ik in deze brief mijn voornemen toe om de samenvoeging van vaste en flexibele risico’s in de financiering van de WGA (onderdeel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2017.

Bewegingen verzekeringsmarkt

De WGA en ZW kennen een hybride financiering. Tweemaal per jaar, op 1 januari en op 1 juli, kunnen werkgevers door middel van een verzoek aan de Belastingdienst eigenrisicodrager worden. Werkgevers die reeds eigenrisicodragerzijn, kunnen de inspecteur vragen het eigenrisicodragerschap op die momenten tebeëindigen en terug te keren naar de publieke verzekering bij het UWV.

WGA
Het eigenrisicodragerschap voor de WGA nam tot en met 2010 toe waarna hetaandeel eigenrisicodragers in de markt zich stabiliseerde. In 2014 kende de WGAvoor het eerst per saldo meer terugkeerders naar UWV dan uittreders dieeigenrisicodrager worden. Het aandeel eigenrisicodragers WGA in de loonsom is in2014 gedaald van 50% naar 46%.

Ook in 2015 kiezen meer werkgevers voor een terugkeer naar het UWV dan vooreigenrisicodragerschap, waarbij het aantal in omvang is afgenomen. Op basis vande aanvragen voor overstappen per 1 januari jl. is het beeld dat het aantalbeëindigingen van eigenrisicodragerschap in 2015 rond de 3600 zal liggen. Inverhouding tot de groep uittreders blijft het aantal aanvragen vooreigenrisicodragerschap beperkt tot ongeveer 100 werkgevers. In lijn met dezecijfers verwacht UWV dat het aandeel eigenrisicodragers in de loonsom in 2015verder daalt van 46% tot 44%. 

Ziektewet
De Ziektewet kent sinds 2003 de mogelijkheid voor werkgevers omeigenrisicodrager te worden. De publieke premie was hierbij sectoraal bepaald.Sinds 1 januari 2014 betalen middelgrote en grote werkgevers ook voor de ZWeen individueel gedifferentieerde premie waarmee wordt aangesloten bij debestaande systematiek voor de WGA. Bij invoering van de premiedifferentiatie alsonderdeel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidvangnetters (BEZAVA) is de verwachting uitgesproken dat het aantaleigenrisicodragers ZW zal toenemen.

Zoals verwacht is in 2014 een steviger groei van het aantal eigenrisicodragers ZWzichtbaar geweest dan voorheen. Het aandeel eigenrisicodragers ZW in deloonsom steeg in dat jaar van 6% naar 24%.

De groei van het aantal eigenrisicodragers ZW zet door in 2015 maar is kleiner inomvang met bijna 900 aanvragen voor overstappen per 1 januari. UWV verwachtover het hele jaar een toename van het aandeel eigenrisicodragers in termen vanloonsom van 24% in 2014 naar 32%.

Uitstel koppeling vaste en flexibele WGA-risico’s

De Wet BEZAVA beoogt de werkgeversprikkels voor flexwerkers meer in lijn tebrengen met die voor vaste krachten. Onderdeel hiervan is met ingang van 2016werkgevers de keuze te geven voor een publieke verzekering bij het UWV ofeigenrisicodragerschap al dan niet in combinatie met een private verzekering voorhet WGA-risico voor vaste krachten en flexkrachten tezamen.

Verzekeraars maken zich zorgen over het speelveld op de hybride markt. Desamenvoeging van vaste en flexibele risico’s betekent een uitbreiding van de markt.Verzekeraars hebben aangegeven nog niet klaar te zijn voor deze marktuitbreidingwaarin ze zich moeten verbreden naar schadelastbeperking voor flexwerkers. Omverzekeraars de kans te bieden om goed voorbereid in de markt te stappen ben ikvoornemens de samenvoeging van vaste en flexibele risico’s een jaar uit te stellenwaarmee de invoering wordt verschoven naar 1 januari 2017.

Ik vertrouw erop dat dit extra jaar verzekeraars de kans geeft de actuariëlegegevens die recent met UWV zijn uitgewisseld goed te verwerken ten behoevevan hun risicoanalyse. Bovendien stelt dit voorbereidingsjaar verzekeraars beterin staat re-integratie op maat te ontwikkelen voor flexibele krachten. De recentgetoonde inzet van verzekeraars op het gebied van schadelastbeheersing geeftmij hierbij vertrouwen. De financiële prikkels in het stelsel ondersteunen eendergelijke inzet op preventie en re-integratie.

Over het functioneren van het hybride stelsel en de ontwikkelingen op deverzekeringsmarkt in het bijzonder blijf ik met alle betrokken partijen in gesprek.Zo nodig zal ik maatregelen treffen ter borging of verbetering van deconcurrentieverhoudingen."

Download hier de brief van Minister Asscher die aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Datum van publicatie: 23 februari 2015