Wijziging verzekeringsrecht Verenigd Koninkrijk in 2016

Een veranderende omgeving, veranderen risico’s en een veranderende markt gaven in het Verenigd Koninkrijk aanleiding om het verzekeringsrecht per 2016 aan te passen. Wat is het mogelijke effect daarvan op de Nederlandse verzekeringsmarkt?

Het is bijna niet voor te stellen: een verzekeringsmarkt waarin de verzekeraar moet worden beschermd tegen uitbuiting door de verzekeringnemer, omdat deze laatste een deskundige partij is en de verzekeraar geen verstand van zaken heeft. Toch is dit de praktijk van 1906 én de reden waarom de Engelse verzekeringswet de verzekeraar een ruim scala aan rechten toekent om onder de overeenkomst uit te komen als de verzekeringnemer zijn verplichtingen niet nakomt.

Herziening

In een tijd waarin de verzekeraar doorgaans de deskundige partij is, past dit niet meer. De Engelse wetgever is daarom in 2006 begonnen aan een project om de Engelse verzekeringswet te herzien. Op 12 februari 2015 werd het wetsvoorstel dat uit dit project voortkwam unaniem aangenomen in het parlement.

De herziening betreft in hoofdlijnen 3 punten:

  1. Disclosure and mispresentation
    Verzekeringnemers hebben nog steeds de taak om de verzekeraar van informatie te voorzien, maar er wordt duidelijker omschreven welke informatie nodig is om een verzekering af te sluiten. Bovendien hebben verzekeraars een actievere rol in het stellen van vragen aan de verzekeringnemer om informatie te bemachtigen.
  2. Warranties
    Verzekeraars kunnen geen claims meer afwijzen wanneer het niet nakomen van een verplichting uit de polis geen enkel verband houdt met de geleden schade. 
  3. Remedies for Fraudulent Claims
    De rechtsmogelijkheden voor verzekeraars in geval van frauduleuze claims wordt vergroot. Indien ook maar een gedeelte van een claim frauduleus blijkt te zijn, zijn verzekeraars gerechtigd om de gehele claim af te wijzen. 

Kwaliteit boven prijs

Doordat de verzekeraar onder het oude recht zo eenvoudig de overeenkomst kon beëindigen, ontstond voor de verzekerde een grote mate van onzekerheid en was het voor hem moeilijk te beoordelen welke verzekering zijn risico’s het beste afdekte. Hierdoor werd het enige criteria voor een verzekering de prijs.

Door duidelijkheid te verschaffen over de dekking en de opzegmogelijkheden drastisch te verkleinen, hoopt de wetgever dat kwaliteit weer een rol van betekenis gaat vormen bij de selectie van verzekeringen.

Wist u dat Schouten Zekerheid is aangesloten bij de internationale netwerken GBN en Asinta om u ook in het buitenland te ondersteunen op verzekeringsgebied?

Publicatiedatum: 13 augustus 2015
Nancy Gaertner Teamleider BTA AG
Bel 010 - 288 49 83 Stel een vraag Nancy Gaertner op LinkedIn