Kamerbrief over bewegingen WGA en ZW-markt

Minister Asscher (SZW) heeft de Tweede Kamer middels een brief geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van verzekering van de werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW).

"Met deze brief wil ik uw Kamer informeren over de ontwikkelingen op het gebied van verzekering van de werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Aan de hand van de Januarinota 2015 van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) geef ik een beeld van de bewegingen in de WGA- en ZW-markt. Daarnaast licht ik in deze brief mijn voornemen toe om de samenvoeging van vaste en flexibele risico’s in de financiering van de WGA (onderdeel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2017.

Bewegingen verzekeringsmarkt

De WGA en ZW kennen een hybride financiering. Tweemaal per jaar, op 1 januari en op 1 juli, kunnen werkgevers door middel van een verzoek aan de Belastingdienst eigenrisicodrager worden. Werkgevers die reeds eigenrisicodrager zijn, kunnen de inspecteur vragen het eigenrisicodragerschap op die momenten te beëindigen en terug te keren naar de publieke verzekering bij het UWV.

WGA
Het eigenrisicodragerschap voor de WGA nam tot en met 2010 toe waarna het aandeel eigenrisicodragers in de markt zich stabiliseerde. In 2014 kende de WGA voor het eerst per saldo meer terugkeerders naar UWV dan uittreders die eigenrisicodrager worden. Het aandeel eigenrisicodragers WGA in de loonsom is in 2014 gedaald van 50% naar 46%.

Ook in 2015 kiezen meer werkgevers voor een terugkeer naar het UWV dan voor eigenrisicodragerschap, waarbij het aantal in omvang is afgenomen. Op basis van de aanvragen voor overstappen per 1 januari jl. is het beeld dat het aantal beëindigingen van eigenrisicodragerschap in 2015 rond de 3600 zal liggen. In verhouding tot de groep uittreders blijft het aantal aanvragen voor eigenrisicodragerschap beperkt tot ongeveer 100 werkgevers. In lijn met deze cijfers verwacht UWV dat het aandeel eigenrisicodragers in de loonsom in 2015 verder daalt van 46% tot 44%. 

Ziektewet
De Ziektewet kent sinds 2003 de mogelijkheid voor werkgevers om eigenrisicodrager te worden. De publieke premie was hierbij sectoraal bepaald. Sinds 1 januari 2014 betalen middelgrote en grote werkgevers ook voor de ZW een individueel gedifferentieerde premie waarmee wordt aangesloten bij de bestaande systematiek voor de WGA. Bij invoering van de premiedifferentiatie als onderdeel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BEZAVA) is de verwachting uitgesproken dat het aantal eigenrisicodragers ZW zal toenemen.

Zoals verwacht is in 2014 een steviger groei van het aantal eigenrisicodragers ZW zichtbaar geweest dan voorheen. Het aandeel eigenrisicodragers ZW in de loonsom steeg in dat jaar van 6% naar 24%.

De groei van het aantal eigenrisicodragers ZW zet door in 2015 maar is kleiner in omvang met bijna 900 aanvragen voor overstappen per 1 januari. UWV verwacht over het hele jaar een toename van het aandeel eigenrisicodragers in termen van loonsom van 24% in 2014 naar 32%.

Uitstel koppeling vaste en flexibele WGA-risico’s

De Wet BEZAVA beoogt de werkgeversprikkels voor flexwerkers meer in lijn te brengen met die voor vaste krachten. Onderdeel hiervan is met ingang van 2016 werkgevers de keuze te geven voor een publieke verzekering bij het UWV of eigenrisicodragerschap al dan niet in combinatie met een private verzekering voor het WGA-risico voor vaste krachten en flexkrachten tezamen.

Verzekeraars maken zich zorgen over het speelveld op de hybride markt. De samenvoeging van vaste en flexibele risico’s betekent een uitbreiding van de markt. Verzekeraars hebben aangegeven nog niet klaar te zijn voor deze marktuitbreiding waarin ze zich moeten verbreden naar schadelastbeperking voor flexwerkers. Om verzekeraars de kans te bieden om goed voorbereid in de markt te stappen ben ik voornemens de samenvoeging van vaste en flexibele risico’s een jaar uit te stellen waarmee de invoering wordt verschoven naar 1 januari 2017.

Ik vertrouw erop dat dit extra jaar verzekeraars de kans geeft de actuariële gegevens die recent met UWV zijn uitgewisseld goed te verwerken ten behoeve van hun risicoanalyse. Bovendien stelt dit voorbereidingsjaar verzekeraars beter in staat re-integratie op maat te ontwikkelen voor flexibele krachten. De recent getoonde inzet van verzekeraars op het gebied van schadelastbeheersing geeft mij hierbij vertrouwen. De financiële prikkels in het stelsel ondersteunen een dergelijke inzet op preventie en re-integratie.

Over het functioneren van het hybride stelsel en de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt in het bijzonder blijf ik met alle betrokken partijen in gesprek. Zo nodig zal ik maatregelen treffen ter borging of verbetering van de concurrentieverhoudingen."

Download hier de brief van Minister Asscher die aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Publicatiedatum: 23 februari 2015
Onze pensioenspecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 50 07 Stel een vraag