Waarom wordt er een premieverhoging op mijn verzekering doorgevoerd?

Bij een aantal verzekeringsproducten is er een premiewijziging doorgevoerd. Vraagt u zich af waarom de premie van uw verzekering verhoogd is? Op deze pagina leggen we de belangrijkste redenen voor premieverhogingen aan u uit.

In Nederland is er een grote verandering te zien in de claimcultuur. Er wordt steeds vaker geclaimd door burgers en het gaat om steeds hogere bedragen. Burgers worden bewuster van hun rechten in de verschillende rollen die zij hebben, zoals werknemer, consument en patiënt. Deze ontwikkelingen in de claimcultuur worden versterkt door de media en belangengroepen zoals de Consumentenbond, patiëntenverenigingen, vakbonden en slachtofferhulporganisaties. Deze organisaties attenderen burgers op de mogelijkheid om een claim in te dienen of ondersteunen burgers bij een juridisch proces.

Bron: ANP

Waarom stijgen de premies van verzekeringen?

Veel verzekeraars in Nederland zijn genoodzaakt om hun premies te verhogen door de toegenomen schadelast. De belangrijkste redenen van de hogere schades zijn storm- en waterschades door weersveranderingen, hogere kosten van herstelwerkzaamheden en de stijgende letsel- en vermogensschades door de veranderende wet- en regelgeving. Verzekeraars rekenen deze bedragen door in hun premies om in de toekomst ook de schades te kunnen betalen. Daarnaast stijgen de kosten om een schade te repareren mede als gevolg van het economische herstel. Verder worden verzekeraars door vernieuwde kapitaalsvereisten gedwongen om kritischer te kijken naar welke sectoren ze wel en welke ze niet meer willen verzekeren.

Storm- en waterschades door klimaatveranderingen

Nederlandse verzekeraars zien het aantal claims toenemen door de strenge winters en extreme hagel- en regenbuien. Het Verbond van Verzekeraars erkent dat de toenemende schadelast zal leiden tot een geleidelijke verhoging van de verzekeringspremie. Dat is te lezen in het rapport Klimaatverandering & schadelast van het Verbond van Verzekeraars. Onder andere daken kunnen beschadigd raken door storm- en smeltwater, waardoor lekkages kunnen ontstaan. Om waterschade aan uw dak te voorkomen is het verstandig om elk jaar uw dakgoten grondig schoon te maken door alle bladeren te verwijderen, zodat het regenwater goed kan weg lopen.

Autoverzekeringen: fors meer schadeclaims automobilisten

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars zag afgelopen jaar het aantal verkeersongevallen toenemen met 6,5% tot 841.000. Afleiding door telefoongebruik in het verkeer is vermoedelijk één van de belangrijkste oorzaken van de stijging van het aantal verkeersongelukken. Telefoongebruik in het verkeer is strafbaar, maar handhaving heeft tot nu toe nog weinig prioriteit. De toename van het aantal schadeclaims kan volgens verzekeraars worden beperkt door infrastructuur op ‘hot spots’ aan te passen en te verbeteren. Jonge en oudere bestuurders vormen de grootste risicogroepen in het verkeer.

Verzekeraars zetten zich in voor jongeren door het programma Safety Deal Jonge automobilisten aan te bieden. Jonge automobilisten volgen hierbij een eendaagse rijvaardigheidstraining. De jongeren die deze training hebben gevolgd rijden maar liefst 25% minder schade in het verkeer. Verzekeraars werken samen met Veilig Verkeer Nederland en seniorenorganisatie ANBO om de verkeersveiligheid van ouderen te wapenen middels het programma Safety Deal Oudere automobilisten. Bij het programma worden er online verkeerstoetsen en opfriscursussen aan ouderen aangeboden.

Bron: AMweb

Brandverzekeringen: schadelast door grote branden

Bij zeker één op de tien bedrijfsbranden is de oorzaak nalatigheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Ook brandstichting en onveilig gebruik van de elektrische installaties zijn veel voorkomende oorzaken van brand. Veel bedrijven die getroffen worden door een grote brand komen de gevolgen ervan niet te boven. Een goede brandverzekering is dus een must, maar het is uiteraard nog beter om brand in uw bedrijfspand te voorkomen. Stormen met bliksem zorgen veelal voor branden, maar ook hevige neerslag en wolkbreuken met onweer vormen een belangrijke oorzaak. De schadelast van grote branden is in 2015 voor het eerst boven de 700 miljoen euro uitgekomen. Dat is te lezen in de meest recente versie van Verzekerd van Cijfers, een jaarlijkse uitgave van het Verbond van Verzekeraar. Om brand te voorkomen is het verstandig om preventieve maatregelen te nemen.

Aansprakelijkheidsverzekeringen: andere partijen worden steeds vaker aangesproken voor letselschade

Tegenwoordig vinden mensen dat zij eerder schade hebben waarvoor een ander aansprakelijk is. Overheden worden steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade, bijvoorbeeld voor het afgeven van bepaalde vergunningen. Toezichthouders en accountants worden aansprakelijk gesteld voor schades als gevolg van onvoldoende toezicht. Daarnaast neemt het aantal claims tegenover scholen toe (ongevallen tijdens gym of het speelkwartier, voor pesten of het zakken/blijven zitten van kinderen). Gehuwde partners stellen elkaar ook steeds vaker aansprakelijk voor geleden schade over gemeenschappelijke eigendommen. U kunt meer lezen over de veranderingen in de letselschaderegeling in het Schade Magazine.

Zorgverzekeringen: waarom wordt de zorgverzekeringspremie voor 2017 duurder?

De stijging van de zorgpremie 2017 heeft rechtstreeks te maken met de toename van de zorgkosten in Nederland. De zorgkosten nemen toe, doordat mensen langer leven en meer zorg nodig hebben. De zorg is duurder geworden, doordat er meer innovatieve geneesmiddelen verstrekt worden en er meer behandelmethodes beschikbaar zijn. Andere redenen van het stijgen van de zorgverzekeringspremie voor 2017 zijn de diverse uitbreidingen van het basispakket en de hogere kosten voor de wijkverpleging. Iedere verzekeraar is vrij om reserves in het zetten om de zorgpremie te beperken voor klanten. Echter slinken de reserves van zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen zij niet meer zoveel teruggeven aan hun klanten.

Wijzigingen in uw zakelijke of persoonlijke situatie

Graag attenderen wij u ook op het feit dat wijzigingen binnen uw bedrijf of persoonlijke situatie invloed kunnen hebben op uw verzekering(en). Bijvoorbeeld wanneer uw bedrijf of activiteiten worden uitgebreid of wanneer er wijzigingen zijn in uw personeelsbestand. Als u een wijziging niet of te laat aan uw verzekeringsmakelaar doorgeeft, kan dit gevolgen hebben. In bepaalde gevallen kunt u zelfs helemaal geen rechten meer aan uw verzekering ontlenen. Om te voorkomen dat u niet of niet volledig bent verzekerd, adviseren wij u de polisvoorwaarden goed te lezen én belangrijke wijzigingen direct aan uw verzekeringsmakelaar door te geven. Indien u twijfelt of een wijziging voor uw verzekering van belang is, neem dan direct contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Publicatiedatum: 14 december 2016
Onze Schadespecialisten staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 58 Stel een vraag