Wettelijke wijziging: verlaging maximale collectiviteitskorting basisverzekering

Per 1 januari 2020 zal voor zorgcollectiviteiten een maximale korting voor de basisverzekering gelden van 5%. Nu is dit nog maximaal 10%. In dit artikel lichten wij kort toe wat de aanleiding hiervan is en wat dit voor u betekent wanneer u een collectieve zorgverzekering voor uw medewerkers heeft afgesloten.

Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 is overeengekomen dat zorgverzekeraars een korting mogen verstrekken op de basisverzekering. De gedachte hierbij is dat verzekeraars met een collectiviteit tot afspraken kunnen komen die resulteren in lagere administratieve lasten en middels gerichte preventie en zorginkoop tevens leiden tot lagere zorgconsumptie en zorgkosten. Ten opzichte van individueel verzekerden zou hiermee de korting van maximaal 10% gerechtvaardigd zijn.

Echter, in de praktijk is gebleken dat zorgverzekeraars zorg inkopen voor al hun verzekerden tegelijk zonder onderscheid te maken naar collectiviteiten. Er zijn inmiddels ruim 50.000 verschillende collectiviteiten waarbij er ook veel collectiviteiten zijn van ledenorganisaties, de zogenaamde ledencollectiviteiten zoals die van de ANWB. Bovendien zijn niet of nauwelijks afspraken gemaakt inzake de collectiviteiten die relevant zijn voor de verlaging van het zorggebruik vanuit de basisverzekering, de zogenaamde zorginhoudelijke afspraken. Tot slot worden de kortingen gegeven, maar heeft er eerst een opslag plaatsgevonden van de premie. Hiermee financieren de individueel verzekerden volgens de Minister de korting die de werknemers krijgen via hun collectieve zorgverzekering.

Minister Bruins heeft daarom een aantal maatregelen aangekondigd met betrekking tot collectieve zorgverzekeringen. Ten eerste moeten de zorgverzekeraars het aantal collectiviteiten terugbrengen om de markt overzichtelijk te houden. Daarnaast mogen de verzekeraars maximaal 5% korting verlenen op de basisverzekering. Voor het mogen toepassen van de (maximale) korting moeten de zorgverzekeraars met de relaties zorginhoudelijke afspraken maken. Zoals eerder vermeld moeten de zorginhoudelijke afspraken bijdragen aan een verlaging van de zorgkosten of tot een betere gezondheid van de medewerkers. De afspraken zijn specifiek gericht op de populatie van de collectiviteit en gaan verder dan afspraken die op grond van andere wet- en regelgeving al vereist zijn.

Wat betekent dit voor uw collectiviteit?

Wanneer uw collectiviteit via Schouten Zekerheid loopt, zijn wij momenteel bezig met het in kaart brengen van de bestaande zorginhoudelijke afspraken voor uw collectiviteit. Zodra wij deze gereed hebben, bespreekt uw adviseur dit met u. Indien er nog geen zorginhoudelijke afspraken zijn, zullen wij op basis van uw branche een concept opstellen. Uw adviseur inventariseert tijdens zijn accountgesprek welke afspraken hieraan kunnen worden toegevoegd. Alle zorginhoudelijke afspraken die wij gezamenlijk overeenkomen, leggen wij vast en sturen wij naar de collectieve zorgverzekeraar. Op deze manier voldoet u aan de eis van zorginhoudelijke afspraken en kan de korting op de zorgcollectiviteit worden gehandhaafd. Hoe hoog deze korting is hangt af van de situatie. Er zijn twee situaties:

  • Situatie 1: de werkgever heeft een contractperiode van 3 jaar. Op 1-1-2020 eindigt het contract nog niet. Wij voorzien dat de collectiviteitskorting teruggebracht wordt naar 5% in alle gevallen. Dus in het geval uw contract momenteel 8% korting heeft, wordt dit per 1-1-2020 5%. 
  • Situatie 2: de werkgever heeft een contractperiode van 1 jaar. Wij verwachten dat de korting wordt gehalveerd. Bijvoorbeeld in het geval u een collectiviteitskorting heeft van 8%, wordt deze verlaagd naar 4%. In het geval u een collectiviteitskorting van 6% heeft, wordt dit 3% etc. 

Korting op de aanvullende verzekering

De kortingen op de aanvullende verzekeringen vallen buiten deze regeling en zullen dan ook ongewijzigd blijven. Zodra wij meer informatie ontvangen vanuit de zorgverzekeraars, zullen wij u hierover op de hoogte brengen.

Publicatiedatum: 05 juli 2019
Onze specialisten voor de zorgsector staan klaar En helpen u graag!
Bel 010 - 288 44 44 Stel een vraag
Meer weten over de collectieve zorgverzekering?